2017 оны 12 дугаар сар

2018 оны 02 сарын 08 1728
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 3538792400 2784863713 2784863713
үйл ажиллагааны зардал 3538792400 2784863713 2784863713
Улсын Дээд шүүх 3538792400 2784863713 2784863713
мэдээлэл сурталчилгааны 6900000 3000000 3000000
Улсын Дээд шүүх 6900000 3000000 3000000
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 237291200 237291200 237291200