2017 оны 11 дүгээр сар

2017 оны 12 сарын 11 1584
Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
  ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
  хяналтын дээд шатны шүүн таслах 3538792400 2784863713 2784863713
  үйл ажиллагааны зардал 3538792400 2784863713 2784863713
  Улсын Дээд шүүх 3538792400 2784863713 2784863713
  мэдээлэл сурталчилгааны 6900000 3000000 3000000
  Улсын Дээд шүүх 6900000 3000000 3000000
  ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 237291200 237291200 237291200