2018 оны 5 дугаар сар

2018 оны 06 сарын 13 1392
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 1850271600 1242541933
үйл ажиллагааны зардал 1850271600 1242541933
Улсын Дээд шүүх 1850271600 1242541933
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 128150000 128150000