2020 оны 3 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 836
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 9208878 1370414 869134.8 501279.5 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 9208878 1370414 869134.8 501279.5  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 9208878 1370414 869134.8 501279.5  
            Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 9208878 1370414 869134.8 501279.5