2019 оны 12 дугаар сар

2020 оны 02 сарын 19 797
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 5967104000 9814530928
үйл ажиллагааны зардал 5967104000 5967104000
Улсын Дээд шүүх 4171866300 3327254186
мэдээлэл сурталчилгаа    
ажил олгогчоос НДШ 349762900 349762900