2021 оны 7 дугаар сар

2021 оны 08 сарын 08 278
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт  
           
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 5227692 2244330.5 1755135.715 489194.784 Короновируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай  хуульд зааснаар шүүх хуралдаан, хичээл сургалт,  уулзалт ярилцлагыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн бөгөөд төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, зардлыг хэмнэх  зохион байгуулалтын бусад арга хэмжээг авч  ажилласнаар зардлууд хэмнэгдсэн болно. 
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 5227692 2244330.5 1755135.715 489194.784  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 5227692 2244330.5 1755135.715 489194.784