2020 оны 11 дүгээр сар

2020 оны 12 сарын 10 535
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 9208878 3894565.8 2980600.715 913965.084 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 9208878 3894565.8 2980600.715 913965.084  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 9208878 3894565.8 2980600.715 913965.08  
            Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 9208878 3894565.8 2980600.715 913965.08