2020 оны 10 дугаар сар

2020 оны 11 сарын 10 515
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 9208878 3595971.6 2676758.288 919213.31 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
      Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 9208878 3595971.6 2676758.29 919213.31  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 9208878 3595971.6 2676758.288 919213.31  
            Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 9208878 3595971.6 2676758.288 919213.31