Улсын Дээд шүүхийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2015 оны 7 сарын мэдээ

2015 оны 08 сарын 14 2611

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын дээд шүүх
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Ж.Наранпүрэв

Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН   2,890,106.0 2,179,663.0 710,443.0  
1.1 УРСГАЛ ЗАРДАЛ   2,890,106.0 2,179,663.0 710,443.0  
1.1 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ   2,302,159.0 1,900,251.0 401,908.0  
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил   1,706,897.0 1,391,956.0 314,941.0  
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл   145,897.0 109,422.0 36,475.0  
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал   32,337.0 25,420.0 6,917.0  
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал   80,387.0 73,955.0 6,432.0  
1.5 Нормативт зардал   2,674.0 2,674.0 0.0  
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал   98,103.0 93,547.0 4,556.0  
1.7 Томилолт, зочны зардал   73,391.0 65,011.0 8,380.0  
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж   106,222.0 92,288.0 13,934.0  
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал   56,252.0 45,980.0 10,272.0  
1.2 ТАТААС   587,947.0 279,411.0 308,536.0  
1.3 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ   587,947.0 279,411.0 308,536.0  
1.4 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ   587,947.0 279,411.0 308,536.0  
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг   587,947.0 279,411.0 308,536.0  
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг       0.0  
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ       0.0  
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ       0.0  
1.2 ИХ ЗАСВАР       0.0  
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ       0.0  
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ       0.0  
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   2,890,106.0   2,890,106.0  
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих   2,890,106.0   2,890,106.0  
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих       0.0  
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих       0.0  
2.4 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих       0.0  
2.5 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас       0.0  
2.6 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих       0.0  
2.7 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих       0.0  
2.8 Бусад эх үүсвэр       0.0  

Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !

Дарга : Ж.Наранпүрэв , Утас : 260622

Нягтлан бодогч : Н.Булгамаа , Утас : 62263138