2020 оны 9 дүгээр сар

2020 оны 10 сарын 14 599
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 9208878 3291593.8 2420952.02 870641.78 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 9208878 3291593.8 2420952.02 870641.78  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 9208878 3291593.8 2420952.02 870641.78  
Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 9208878 3291593.8 2420952.02 870641.78