2019 оны 7 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 1051
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 3953449900 2888593552
үйл ажиллагааны зардал 3953449900 2888593552
Улсын Дээд шүүх 3953449900 2888593552
мэдээлэл сурталчилгаа    
ажил олгогчоос НДШ 222717400 222716907.9