2020 оны 7 дугаар сар

2020 оны 08 сарын 03 503
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 9208878 2847406.6 2025692 821714.5 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 9208878 2847406.6 2025692 821714.5  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 9208878 2847406.6 2025692 821714.5  
Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 9208878 2847406.6 2025692 821714.5