2020 оны 6 дугаар сар

2020 оны 07 сарын 03 592
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн Тайлбар
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А 9208878 2386503.2 1615050.4 770627.8 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжиж дуусаагүй болно.
Зориулалт, арга хэмжээний нэр А.1 9208878 2386503.2 1615050.4 770627.8  
Нийт зарлагын дүн А.1.1 9208878 2386503.2 1615050.4 770627.8  
Зарлагын эдийн засгийн ангилал А.1.1.1 9208878 2386503.2 1615050.4 770627.8