2017 оны 8 дугаар сар

2017 оны 09 сарын 21 1869
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/  
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А      
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 2529491900 2308498220 2308498219,64
үйл ажиллагааны зардал 2529491900 2308498220 2308498219,64
Улсын Дээд шүүх 2529491900 2308498220 2308498219,64
мэдээлэл сурталчилгааны 3000000 3000000 3000000
Улсын Дээд шүүх 3000000 3000000 3000000
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 189962800 189962800 189962800