2019 оны 8 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 957
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 4074175300 3958799938
үйл ажиллагааны зардал 4074175300 3958799938
Улсын Дээд шүүх 4074175300 3958799938
мэдээлэл сурталчилгаа    
ажил олгогчоос НДШ 233105600 222716907.9