2018 оны 3 дугаар сар

2018 оны 05 сарын 01 1517
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын дээд шатны шүүн таслах 1193228400 752009743.2
үйл ажиллагааны зардал 1193228400 752009743.2
Улсын Дээд шүүх 1193228400 752009743.2
мэдээлэл сурталчилгаа    
Улсын Дээд шүүх    
ажил олгогчоос олгох тэтгэмж 76890000 76890000