2019 оны 11 дүгээр сар

2020 оны 02 сарын 19 727
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
Хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 5179658500 5694239036
Үйл ажиллагааны зардал 5179658500 3803487428
Улсын Дээд шүүх мэдээлэл сурталчилгаа 5179658500 3803487428
Ажил олгогчоос НДШ 320520200 291382000