2019 оны 6 дугаар сар

2019 оны 09 сарын 13 1056
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв  
  Жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
ТЕЗ-ын Хөтөлбөрийн нэр  А    
хяналтын шатны шүүн таслах ажиллагаа 3458987300 2385383284
үйл ажиллагааны зардал 3458987300 2385383284
Улсын Дээд шүүх 3458987300 2385383284
мэдээлэл сурталчилгаа    
ажил олгогчоос НДШ 174829200 174828907.9