Slide background

47.1 Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ.

50.1 Монгол Улсын Дээд шүүх бол шүүхийн дээд байгууллага мөн ...

Монгол Улсын Үндсэн хуулиас

Slide background

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

10.1.Шүүхийн үндсэн тогтолцоо нь Улсын дээд шүүх /хяналтын шатны шүүх/, аймаг, нийслэлийн шүүх /давж заалдах шатны шүүх/, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүх /анхан шатны шүүх/-ээс бүрдэнэ.

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ

ТОЙМ Тоо Хувь
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 820 33.5%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон 354 14.4%
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан 701 28.6%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 16 0.7%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн 153 6.2%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 135 5.5%
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан 56 2.3%
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн 38 1.6%
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон 160 6.5%
Магадлалыг хүчингүй болгож, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан 17 0.7%
НИЙТ 2450 100 %
ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 2478 30.3%
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон 2172 26.6%
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1111 13.6%
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 466 5.7%
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан 259 3.2%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 564 6.9%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 112 1.4%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 167 2%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 834 10.2%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 11 0.1%
НИЙТ 8174 100 %
ТОЙМ Тоо Хувь
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 615 26.7%
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон 922 40.1%
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан 143 6.2%
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан 96 4.2%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн 174 7.6%
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн 88 3.8%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 20 0.9%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон 58 2.5%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 142 6.2%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн 3 0.1%
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах 5 0.2%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан 31 1.3%
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан 4 0.2%
НИЙТ 2301 100 %