Дээд шүүх 2019 оны нэгдүгээр улиралд 850 хэрэг хүлээн авчээ

2019 оны 04 сарын 23 4104

Улсын Дээд шүүх 2019 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар эрүү, иргэн, захиргааны нийт 850 хэрэг хүлээн авч, шүүх хуралдаанаар 628 хэрэг хянан шийдвэрлэжээ. Шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэсэн хэргийн 22.3 хувь нь эрүүгийн, 64.6 хувь нь иргэний,  13.1 хувь нь захиргааны хэрэг байна.

Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны талаар

Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхим нийт 224 хэрэг хүлээн авч, 140 хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэж, 11 хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцэхгүйгээр шүүгчийн захирамжаар буцааж, 42 хэргийг Ерөнхий шүүгчийн ажлын албанд шилжүүлжээ.

Эрүүгийн хэргийн танхимын хяналтын шатны шүүх хуралдаан нийт 18 өдөр хуралдаж, өдөрт дунджаар 7.7 хэрэг хэлэлцжээ. Эрүүгийн хэргийн танхимд хяналтын шатны журмаар ирүүлсэн 182 хэргээс нэг шүүгчид 45.5 хэрэг ногдож байна.

Хяналтын журмаар шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэгдсэн 140 хэргийн 48.6 хувь буюу 68 хэргийн тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож, 29.3 хувь буюу 41 хэргийн тогтоол, магадлалд өөрчлөлт оруулж, 22.1 хувь буюу 31 хэргийн тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгожээ.

Хүчингүй болгосон 31 хэргийн 51.6 хувь буюу 16 хэргийг шүүхээр дахин хэлэлцүүлэхээр буцааж, 12.9 хувь буюу 4 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож, 35.5 хувь буюу 11 хэргийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон байна.  

Хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэргийн 82.8 хувь буюу 116 хэргийг ялтан, хохирогч, тэдний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн гомдлоор, 0.7 хувь буюу 1 хэргийг иргэний хариуцагчийн гомдлоор, 14.3 хувь буюу 20 хэргийг прокурорын эсэргүүцлээр, 2.1 хувь буюу 3 хэргийг прокурорын дүгнэлтээр хэлэлцжээ.

Иргэний шүүн таслах ажиллагааны талаар

Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхим нийт 457 хэрэг хүлээн авч, 406 хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэжээ.

Иргэний хэргийн танхимын хяналтын шатны шүүх хуралдаан нийт 23 өдөр хуралдаж, өдөрт дунджаар 18 хэрэг хэлэлцсэн байна. Иргэний хэргийн танхимд хяналтын шатны журмаар ирүүлсэн 457 хэргээс нэг шүүгчид 65 хэрэг ногдож байна.

Хяналтын шатны журмаар шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэгдсэн 406 хэргийн 60.3  хувь буюу 245-ийн шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, 74 буюу 18.3 хувийг өөрчилж, 87 буюу 21.4 хувийг хүчингүй болгожээ.

Хяналтын шатны иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн 406 хэргийг эрх зүйн төрлөөр авч үзвэл Иргэний хуулиар 276, Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 101, Гэр бүлийн тухай хуулиар 15, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар 7, бусад хуулиар 7 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Захиргааны шүүн таслах ажиллагааны талаар

Захиргааны хэргийн танхим нийт 169 хэрэг хүлээн авч, 82 хэргийг хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанаар, 11 хэргийг хуралдаанд оролцуулахгүйгээр, гомдлыг хүлээн авахаас татгалзсан шүүгчийн захирамжид гомдол гаргасан 3 хэргийг, шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах тухай 6 хүсэлтийг шийдвэрлэж, 27 хэргийг Ерөнхий шүүгчийн ажлын албанаас хариу өгчээ.

Захиргааны хэргийн танхимын хяналтын шатны шүүх хуралдаан нийт 13 өдөр хуралдаж, өдөрт дунджаар 6.3 хэрэг хэлэлцжээ. Захиргааны хэргийн танхимд хяналтын шатны журмаар ирүүлсэн 129 хэргээс нэг шүүгчид 18.4 хэрэг ногдож байна.

Хяналтын шатны журмаар хэлэлцэгдсэн 82 хэргийн 64.6 хувь буюу 53 хэргийн шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхиж, 9.8 хувь буюу 8 хэргийн шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулж, 25.6 хувь буюу 21 хэргийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгожээ. 

Хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн нийт 82 хэргээс 25 хэргийг нэхэмжлэгчийн, 11 хэргийг хариуцагчийн, 7 хэргийг гуравдагч этгээдийн, 30-ыг нь хэргийн оролцогчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн, 8 хэргийг өмгөөлөгчийн, 1 хэргийг гомдол гаргагчийн гомдлоор хянан хэлэлцсэн байна.   

Хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн 82 хэргийг эрх зүйн төрлөөр авч үзвэл төрийн албаны маргаан 13, газрын маргаан 21, ашигт малтмалын маргаан 6, татварын маргаан 5, эд хөрөнгийн болон хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой маргаан 5, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай маргаан 6, Шүүхийн Ёс зүйн хорооны магадлалтай 3, Шүүхийн Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны магадлалтай 1, сонгуулийн маргаан 1, бусад маргаан 21 байна.