Шилэн данс

Улсын Дээд шүүхийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланд “ИТГЭЛ” үзүүллээ. 2017 оны 02 сарын 03 3638

2017 онд Монгол Улсын хэмжээнд Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч 30, Төсвийн шууд захирагч 148, Төсөл хөтөлбөр, сангийн 27 байгууллага болон тэдгээрийн нийт  2733 санхүүгийн тайланг Үндэсний Аудитын газар хүлээн авч хянан, дүгнэхээс 2 байгууллагад буюу Улсын Дээд шүүхийн санхүүгийн тайланд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 240 дүгээр тушаалаар баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэхэд баримтлах журам”-ын шаардлагыг бүрэн хангасан, Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.4-т заасны дагуу “Улсын Дээд шүүхийн 2016 оны санхүүгийн тайлан”-д “ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал дүгнэлт урьдчилан өгч “ИТГЭЛ” үзүүллээ.

 

Дэлгэрэнгүй