“Иргэний хуулийн тайлбар” ном хэвлэн гаргалаа

2012 оны 06 сарын 12 8775

nom2012-1Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимаас “Иргэний хуулийн тайлбар” /Гэрээний эрх зүй 2/ номыг хэвлэн гаргалаа.

Энэхүү бүтээлд Иргэний хуулийн 25-30 дугаар бүлэг “Бусдын эзэмшил, ашиглалтад хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбогдсон гэрээний үүрэг”-тэй холбоотой зохицуулалтыг  дэлгэрэнгүй тайлбарлажээ. Эдийн засгийн харилцаанд нэгэнт бий болсон санхүүгийн түрээс франчайзийн гэрээ болон нийтэд түгээмэл хэрэглэгддэг эд хөрөнгө хөлслөх, түрээслэх гэрээний хуулийн зохицуулалтыг тайлбарласан нь аливаа гэрээний харилцааны агуулгыг зөв тодорхойлох, улмаар ойролцоо төрлийн гэрээнээс ялгах зэрэг хууль хэрэглээний ач холбогдолтой болсон байна.

Уг бүтээл нь Улсын Дээд шүүхийн Иргэний хэргийн танхимаас 2007 онд хэвлэн гаргаж байсан “Иргэний хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар” /Гэрээний эрх зүй 1/ номын үргэлжлэл болон гарч байгаа юм.

Иргэний хуулийн тайлбар нь шүүгчдийн онолын сэтгэлгээг хөгжүүлэх, эрх зүйн шинжлэх ухаан, практикийг хослуулах, хуулийг нэг мөр зөв тайлбарлан хэрэглэхэд ач холбогдолтойгоос гадна оюутан, багш, судлаачид сургалтын болон эрдэм шинжилгээний ажилдаа хэрэглэх боломжтой ажээ.