2021 оны 1 дүгээр сар

2021 оны 02 сарын 07 237
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 372462.1 184555.3 187906.8
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 372462.1 184555.302 187906.8
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 372462.1 184555.302 187906.8
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 255898 168288.919 87609.18
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 34546.3   34546.3
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 8189.1 7335.358 853.74
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 15520.3 4949.65 10570.65
                  Нормативт зардал 4656.9 388.1   388.1
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 13238.3 2618.66 10619.64
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 12858.6 0 12858.6
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 19628.2 1362.714 18265.49
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 12195.2   12195.2
           ТАТААС 666033      
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033      
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033      
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300      
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 644733.1      
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 372462.1 184555.3 187906.8
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 372462.1 184555.3 187906.8