2020 оны 11 дүгээр сар

2020 оны 12 сарын 10 482
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 9208878 3894565.8 2980600.715 913965.084  
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4728878 3894565.8 2980600.715 913965.084  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4571331 3884265.8 2971004.71 913261.084  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2989870.5 2740713.8 2149238.368 591475.431 НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна.
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 403632.6 369997.1 364088.8 5908.3  
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 97262.1 88408 60825.667 60825.667  
                  Хангамж, бараа материалын зардал 193423.7 146086.1 93206.044 52880.055 Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно.
                  Нормативт зардал 4656.9 4656.9 551.3 4105.6  
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 306307.5 195537.8 149332.581 46205.219 ХАА бүрэн хэрэгжээгүй болно.
                  Томилолт, зочны зардал 162476.6 19095 19094.98 0.02  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 267358.7 224793.9 117178.483 107615.416 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 94977.2 17488.49 77488.71 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна.
           ТАТААС 157547 10300 9596 704  
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 157547 10300 9596 704  
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 157547 10300 9596 704  
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 10300 9596 704  
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 136247        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 4480000        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4480000        
           ИХ ЗАСВАР 4480000        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 9208878 3894565.8 2980600.715 913965.084  
Улсын төсвөөс санхүүжих 9208878 3894565.8 2980600.715 913965.084