2020 оны 1 дүгээр сар

2020 оны 06 сарын 11 609
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 9208878 627083.7 220807.2 406276.5  
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4728878 627083.7 220807.2 406276.5  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4571331 620783.7 220807.2 399976.5  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2989870.5 249155.8 171056.9 78098.9 ХХОАТ-ыг шилжүүлээгзй байна.
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 403632.6 33636.1 33636 0.1  
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 97262.1 8855.6 8841.8 13.8  
                  Хангамж, бараа материалын зардал 193423.7 22593.1 4387.6 18205.5  
                  Нормативт зардал 4656.9        
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 306307.5 122182.2 126 122056.2 ХАА-г эхлүүлээгүй болно.
                  Томилолт, зочны зардал 162476.6 60000 822.9 59177.1 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно.
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 267358.7 74360.9 1936 72424.9 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 50000   50000 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна.
           ТАТААС 157547 6300   6300  
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 157547 6300   6300  
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 157547 6300   6300  
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 6300   6300  
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 136247        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 4480000        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4480000        
           ИХ ЗАСВАР 4480000        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 9208878 627083.7   406276.5  
Улсын төсвөөс санхүүжих 9208878 627083.7   406276.5