2018 оны 1 дүгээр сар

2018 оны 02 сарын 08 1651
Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
    жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
  НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 397796500 210134407.8     Улсын Дээд шүүх нь 2018 оны 1 дүгээр сард 397,8сая төгрөгийн санхүүжилт авахаас 397,8 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 210,1 сая төгрөгийн зардал гаргаж 187,6 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс: - Цалин,нийгмийн даатгалын шимтгэлд 91,5 сая төгрөгийн үлдэгдэл байгаа нь ажиллагсдын хувь хүний орлогын албан татвар, НДШ-ийн тооцоог төлөөгүй байгаатай;- Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний бусад зардлын нийт 96,1 сая төгрөгийн мөнгөн үлдэгдэл нь сургалтын зардлын гүйцэтгэл гараагүй байгаатай, түрээсийн гэрээ болон бусад зардлын тооцоог гүйцэтгэлийг баталгаажуулсны дараа шилжүүлэхээр түр хүлээгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой болно.
        УРСГАЛ ЗАРДАЛ 397796500 210134407.8    
  БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 397379800 210134407.8    
  Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 213460200 147676470    
  Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 25630000      
                    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 8141900 4496050    
                    Хангамж, бараа материалын зардал 22026800 14657487.8    
                    Нормативт зардал 1907100 145300    
                    Эд хогшил, урсгал засварын зардал 46037500 1989900    
                    Томилолт, зочны зардал 26056800 20000000    
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 26026600 1317900    
  Бараа үйлчилгээний бусад зардал 30000000 19996600    
             ТАТААС        
             УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 416700      
             НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ        
                    Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг        
  Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг        
  ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
             ИХ ЗАСВАР        
  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ        
  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР        
  Улсын төсвөөс санхүүжих        
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих        
  Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих        
  Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих        
  Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас        
  Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих        
  Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих        
  Бусад эх үүсвэр