Улс төрийн намууд

Намын нэр Эх Орон нам
Регистерийн дугаар 8488975
Бүртгэлийн дугаар 8082001007
Намын дарга Б.Эрдэнэбат
Хаяг Улаанбаатар-47, Жуковын өргөн чөлөө-7а, Эх орон намын байр
Утас 11-453178, 90150268
Факс 11-453178
Электрон шуудан -
Вэб сайт -
Үүсгэн байгуулах баримт бичгийн тухай 1998.12.16-ны өдөр МАШСН-ын үүсгэн байгуулагчдын анхдугаар их хурлаар 05-р тогтоолоор дүрэм баталсан /УДШ-ийн 1998.12.22-ны 05-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МАШСН-ын анхдугаар их чуулганы 2000.01.21-ний өдрийн 03-р тогтоолоор намын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /УДШ-ийн 200.02.03-ны 03-р тогтоолоор бүртгэсэн/ МАШСН-ын хоёрдугаар бага чуулганы 200.04.12-ны 03-р тогтоолоор МАШСН-ын нэрийг өөрчлөх тухай /УДШ-ийн 2000.04.18-ны өдрийн 06-р тогтоолоор бүртгэсэн /УДШ-ийн 2005.01.20-ны өдрийн 02-р тогтоолоор бүртгэсэн/ Эх орон намын II их чуулганаар намын дүрэм шинэчлэн баталсан тухай /УДШ-ийн 2005.04.27-ны өдрийн 10-р тогтоолоор бүртгэсэн/ “Эх Орон” намын Бага чуулганы 2016 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар намын дүрмийн 2.4.1-ийн “г”, 2.5.1.-ийн “г”, 2.6.2 дахь хэсгүүдэд оруулсан өөрчлөлтийг УДШ-ийн 2016.05.06-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор улсын бүртгэлд бүртгэсэн. Эх Орон намын 2016 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн намын Бага чуулганы 4 тоот тогтоолоор намын даргаар Б.Цэрэнбалжир сонгогдсоныг /УДШ-ийн 2016.05.16-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./ Эх Орон Намын 2017.10.15-ны өдрийн намын Бага чуулганы 02 тоот тогтоолоор намын даргаар Б.Эрдэнэбат сонгогдосныг /УДШ-ийн 2017.12.04-ний өдрийн 18 дугаар тогтоолоор бүртгэсэн./
Анх байгуулагдсан огноо УДШ-ийн 1998.12.22-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор Монголын Ардчилсан Шинэ социалист нам улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн болно
Улсын Дээд шүүхэд бүртгүүлсэн огноо УДШ-ийн 200.04.18-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор Монголын Ардчилсан Шин социалист намын нэрийг “Эх орон-Монголын Ардчилсан шинэ социалист нам” гэж өөрчилснийг бүртгэсэн. УДШ-ийн 2005.01.20-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор “Эх орон” нам гэж өөрчилснийг бүртгэсэн.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгогдсон огноо 2006-07-10
Үйл ажиллагааны чиглэл -
Гишүүдийн тоо 160000