УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2015 оны 12 сарын 15 2922

УЛСЫН  ДЭЭД ШҮҮХИЙН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН  АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Санхүүжилтий эх үүсвэр :  Урсгал төсвийн санхүүжилтээр

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тайлбар тодруулга

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ОГНОО

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо

1

2

3

5

7

8

9

10

11

1

Компьютер , бусад тоног төхөөрөмж

32097.4

Харьцуулалтын арга

 

 

2015.02.20

2015.12.25

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

 

Дүн

32097.4