2021 оны 11 дүгээр сар

2021 оны 12 сарын 07 277
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 4171415.5 3426178.7 745236.79
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 4171415.5 3426178.7 745236.79
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 4151115.5 3409650.7 741464.79
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 2814878 2534837.24 280040.75
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 380009.3 343473.87 36535.42
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 76574.5 63578.66 12995.83
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 170723.3 107184.73 63538.56
                  Нормативт зардал 4656.9 4269.1 1504.8 2764.3
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 212889.3 131870.47 81018.82
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 141444.6 23895.78 117548.81
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 216180.2 83416.39 132763.8
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 134147.2 119888.73 14258.46
           ТАТААС 666033 20300 16528 3772
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 20300 16528 3772
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 20300 16528 3772
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 20300 16528 3772
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 4171415.5 3426178.7 745236.79
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 4171415.5 3426178.7 745236.79