2021 оны 10 дугаар сар

2021 оны 11 сарын 08 298
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 3784770.3 3067925.9 716844.4
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 3784770.3 3067925.9 716844.4
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 3765470.3 3053649.9 711820.4
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 2558980 2304048 254932
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 345463 314680.1 30782.9
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 68385.4 56433.6 11951.8
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 155203 91556.8 63646.2
                  Нормативт зардал 4656.9 3881 1489.8 2391.2
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 186197.4 107521.3 78676.1
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 128586 18744.4 109841.6
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 196822.5 43365.5 153457
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 121952 115809.9 6142.1
           ТАТААС 666033 19300 14276 5024
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 19300 14276 5024
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 19300 14276 5024
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 19300 14276 5024
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 3784770.3 3067925.9 716844.4
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 3784770.3 3067925.9 716844.4