2021 оны 9 дүгээр сар

2021 оны 10 сарын 08 205
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 3394825.1 2633990.03 760835.07
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 3394825.1 2633990.03 760835.07
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 3379825.1 2619714.03 760111.07
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 2303082 2080636.03 222445.97
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 310916.7 286834.18 24082.52
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 60196.3 50247.65 9948.65
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 139682.7 78817.979 60864.72
                  Нормативт зардал 4656.9 3492.9 229 3263.9
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 159505.5 79609.7 79895.8
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 115727.4 1836.48 113890.92
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 177464.8 39017.33 138447.47
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 109756.8 2485.662 107271.14
           ТАТААС 666033 15000 14276 724
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 15000 14276 724
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 15000 14276 724
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 15000 14276 724
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 3394825.1 2633990.03 760835.07
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 3394825.1 2633990.03 760835.07