2021 оны 8 дугаар сар

2021 оны 09 сарын 08 296
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 3012868.1 2332484.379 680383.72
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 3012868.1 2332484.379 680383.72
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 2995868.1 2321508.379 674359.72
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 2047184 1871824.994 175359
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 276370.4 258371.132 17999.27
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 53695.4 46630.05 7065.35
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 124162.4 67393.265 56769.13
                  Нормативт зардал 4656.9 3104.8 111 2993.8
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 132813.6 39300.746 93512.854
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 102868.8 460.484 102408.32
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 158107.1 36425.576 121681.52
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 97561.6 991.13 96570.47
           ТАТААС 666033 17000 10976 6024
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 17000 10976 6024
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 17000 10976 6024
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 17000 10976 6024
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 3012868.1 2332484.379 680383.72
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 3012868.1 2332484.379 680383.72