2021 оны 6 дугаар сар

2021 оны 07 сарын 08 219
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 2244330.5 1755135.715 489194.784
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 2244330.5 1755135.715 489194.784
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 2231330.5 1747227.715 484102.784
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 1535388 1407885.806 127502.193
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 207277.8 200450.508 6827.291
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 44070 37129.956 6940.043
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 93121.8 48622.033 44499.766
                  Нормативт зардал 4656.9 2328.6 111 2217.6
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 79429.8 21732.462 57697.338
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 77151.6 312.084 76839.516
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 119391.7 30619.734 88771.965
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 73171.2 364.13 72807.07
           ТАТААС 666033 13000 7908 5092
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 13000 7908 5092
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 13000 7908 5092
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 13000 7908 5092
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 644733.1      
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 2244330.5 1755135.715 489194.784
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 2244330.5 1755135.715 489194.784