2021 оны 5 дугаар сар

2021 оны 06 сарын 05 235
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 1873515.3 1475379.711 398135.59
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 1873515.3 1475379.711 398135.59
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 1862515.3 1467471.71 395043.59
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 1279490 1183500.235 95989.76
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 172731.5 172089.179 642.32
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 39257.3 32372.024 6885.28
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 77601.5 37704.066 39897.43
                  Нормативт зардал 4656.9 1940.5 111 1829.5
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 66191.5 20557.232 45634.27
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 64293 177.6 64115.4
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 100034 20960.375 79073.62
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 60976 0 60976
           ТАТААС 666033 11000 7908 3092
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 11000 7908 3092
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 11000 7908 3092
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 11000 7908 3092
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 644733.1      
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 1873515.3 1475379.711 398135.59
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 1873515.3 1475379.711 398135.59