2021 оны 3 дугаар сар

2021 оны 04 сарын 06 267
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв   Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
  жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/   дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5227692 1126820.3 924407.046 202413.25
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5227692 1126820.3 924407.05 202413.25
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4561659 1119820.3 919407.046 200413.25
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3070776.5 767694 752219.707 15474.29
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 414554.9 103638.9 103589.179 49.72
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 84762.1 24567.3 20840.772 3726.53
                  Хангамж, бараа материалын зардал 186244.1 46560.9 19630.569 26930.33
                  Нормативт зардал 4656.9 1164.3 0 1164.3
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 239580.1 39714.9 15631.642 24083.26
                  Томилолт, зочны зардал 154303.7 38575.8 0 38575.8
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 260438.3 61318.6 7495.173 53823.43
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 36585.6 0 36585.6
           ТАТААС 666033 7000 5000 2000
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 666033 7000 5000 2000
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 666033 7000 5000 2000
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 7000 5000 2000
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 644733.1      
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        
           ИХ ЗАСВАР        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 5227692 1126820.3 924407.046 202413.25
Улсын төсвөөс санхүүжих 5227692 1126820.3 924407.046 202413.25