2020 оны 10 дугаар сар

2020 оны 11 сарын 10 471
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 9208878 3595971.6 2676758.288 919213.31  
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4728878 3595971.6 2676758.288 919213.31  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4571331 3585671.6 2667662.288 918009.31  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2989870.5 2491558 1941354.868 550203.13 НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна.
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 403632.6 336361 334088.8 2272.2  
 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 97262.1 79552.4 55358.215 24194.18  
Хангамж, бараа материалын зардал 193423.7 139889.4 90189.024 49700.38 Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно.
                  Нормативт зардал 4656.9 4656.9 440.3 4216.6  
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 306307.5 195537.8 140253.581 55284.22 ХАА бүрэн хэрэгжээгүй болно.
                  Томилолт, зочны зардал 162476.6 19095 19094.98 0.02  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 267358.7 224043.9 78430.12 145613.78 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 94977.2 8452.398 86524.8 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна.
ТАТААС 157547 10300 9096 1204  
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 157547 10300 9096 1204  
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 157547 10300 9096 1204  
 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 10300 9096 1204  
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 136247        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 4480000        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4480000        
ИХ ЗАСВАР 4480000        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 9208878 3291593.8 2420952.02 919213.31  
Улсын төсвөөс санхүүжих 9208878 3291593.8 2420952.02 919213.31