2020 оны 8 дугаар сар

2020 оны 09 сарын 01 590
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
1 УДШ-ийн шүүгчдийн амь насны даатгал 49000 35000 ХА ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн дагуу Ард даатгал ХК Хаан даатгал ХХК ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.7.4-ийн дагуу