2020 оны 6 дугаар сар

2020 оны 07 сарын 03 649
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендер шалгаруулалтыг явуулсан журам Тендерт оролцохыг сонирхогчид тавьсан шалгуур үзүүлэлт Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Шалгараагүй талаарх үндэслэл, шалтгаан
1 Тээврийн хэрэгслийн даатгал 13900 7385.7 ХА Тендерийн жишиг бичиг баримтын дагуу Ард даатгал ХХК /28.7.4 шаардлага хангасан Практикал даатгал ХХК -11120,0, Номин даатгал ХХК-10479,2, Монгол даатгал ХХК -8103,9, Хаан даатгал ХХК-11784,0 үнийн санал өгсөн ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.7.4 дагуу