2020 оны 9 дүгээр сар

2020 оны 10 сарын 16 1276
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД 9/15/2020 А/48 хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах