2020 оны 8 дугаар сар

2020 оны 09 сарын 02 789
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ-ийн ЕШүүгч 2020.08.14 50 Шагнах тухай Шийдвэр харах