2020 оны 7 дугаар сар

2020 оны 08 сарын 04 655
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД-ын тушаал 2020.07.17 Б/61 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Шийдвэр харах
2 ТГДын тушаал 2020.07.31 А/42 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах