2020 оны 6 дугаар сар

2020 оны 07 сарын 06 625
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД 2020.06.11 А/37 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
2 ТГД 2020.05.29 А/35 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
3 ТГД 2020.06.02 А/36 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах
4 ТГД 2020.05.28 А/32 Хөрөнгө зарцуулах тухай Шийдвэр харах