2020 оны 9 дүгээр сар

2020 оны 10 сарын 09 614
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 9208878 3291593.8 2420952.02 870641.78  
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4728878 3291593.8 2420952.02 870641.78  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4571331 3281293.8 2411856.02 869437.78  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2989870.5 2242402.2 1777253.87 465148.33 НДШ, ХХОАТ-ыг шилжүүлээгүй байна.
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 403632.6 302724.9 299088.8 3636.1  
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 97262.1 70696.8 51257.33 19439.47  
Хангамж, бараа материалын зардал 193423.7 127909.1 86943.78 40965.32 Зарим үйл ажиллагаа хүлээгдэж байгаа болно.
Нормативт зардал 4656.9 4656.9 19.3 4637.6  
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 306307.5 195537.8 110280.537 85958.7 ХАА бүрэн хэрэгжээгүй болно.
 Томилолт, зочны зардал 162476.6 19095 19094.9 2  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 267358.7 223293.9 65895.02 157398.88 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 94977.2 2022.398 93204.8 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна.
ТАТААС 157547 10300 9096 1204  
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 157547 10300 9096 1204  
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 157547 10300 9096 1204  
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 10300 9096 1204  
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 136247        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 4480000        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4480000        
 ИХ ЗАСВАР 4480000        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 9208878 3291593.8 2420952.02 870641.78  
Улсын төсвөөс санхүүжих 9208878 3291593.8 2420952.02 870641.78