2020 оны 5 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 936
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 УДШ ТГД 2020.05.28 А/32 Хөрөнгө зарцуулах тухай Харах
2 УДШ ТГД 2020.01.11 Б/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Харах
3 УДШ ТГД 2020.04.17 А/29 Орчуулагчийн зардал төлөх тухай Харах