2020 оны 4 дүгээр сар

2020 оны 06 сарын 11 858
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГДарга 2020.04.10 А/75 Хөрөнгө зарцуулах тухай Харах