2020 оны 2 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 789
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГД-ын тушаал 2020.02.13 Б/18 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Харах
2 ТГД-ын тушаал 2020.02.13 Б/19 Буцалтгүй тусламж олгох тухай Харах