2020 оны 1 дүгээр сар

2020 оны 06 сарын 11 784
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 ТГ-ын дарга 2020.01.10 А/02 Хөрөнгө зарцуулах тухай харах
2 ТГ-ын дарга 2020.01.10 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай харах