2020 оны 2 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 670
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 9208878 1166526 468315.2 698210.5  
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4728878 1166526 468315.2 698210.5  
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4571331 1160226 463615.2 696610.5  
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2989870.5 498311.6 350387.4 147924.1 ХХОАТ-ыг шилжүүлээгзй байна.
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 403632.6 67272.2 67272 0.2  
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 97262.1 17711.2 14471.6 3239.5  
                  Хангамж, бараа материалын зардал 193423.7 34986.2 6264.6 28721.5  
                  Нормативт зардал 4656.9 4656.9 19.3 4637.6  
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 306307.5 241333.4 1078.7 240254.6 ХАА-г эхлүүлээгүй болно.
                  Томилолт, зочны зардал 162476.6 86056.8 19094.9 66961.8 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно.
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 267358.7 139897.5 5026.4 134871 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй болно
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342.4 70000   70000 Үйл ажиллагаа бүрэн хэрэгжээгүй байна.
           ТАТААС 157547 6300 4700 1600  
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 157547 6300 4700 1600  
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 157547 6300 4700 1600  
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 21300 6300 4700 1600  
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 136247        
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 4480000        
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 4480000        
           ИХ ЗАСВАР 4480000        
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ          
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ          
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 9208878 1166526 468315.2 698210.5  
Улсын төсвөөс санхүүжих 9208878 1166526 468315.2 698210.5