2019 оны 12 дугаар сар

2020 оны 06 сарын 11 655
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5967104000 9814530928
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5967104000 5967104000
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 4171866300 3327254186
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2797273100 2332237491
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 349762900 349762900
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 86261300 75118836.64
                  Хангамж, бараа материалын зардал 180377000 98264893.57
                  Нормативт зардал 4656900  
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 206674600 145830954.7
                  Томилолт, зочны зардал 162476600 133904589
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 238041500 99204985.67
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342400 92929535.45
           ТАТААС    
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 1795237700 2639849814
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ    
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг    
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг    
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ    
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   3847426928