2019 оны 11 дүгээр сар

2020 оны 06 сарын 11 608
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 5179658500 5694239036
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5179658500 3803487428
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3890008500 2694143428
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2564167100 2054833769
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 320520200 291382000
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 80467800 61185399.44
                  Хангамж, бараа материалын зардал 168450100 56556490.89
                  Нормативт зардал 4656900  
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 206674600 75707751.73
                  Томилолт, зочны зардал 162476600 67857611
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 236252800 77064319.37
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 146342400 9556086.45
           ТАТААС    
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 1289650000 1109344000
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ    
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг    
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг    
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ    
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ   393917690